Harmonogram

Popis
Datum
Zadání
Stav
Návrh řešení zajištění objektu  po požáru
Je třeba zajistit celkové zajištění lokality PTB.
Inženýrskogeologický průzkum objektu
Pro další postup prací je nutno zajistit inženýrskogeologický průzkum
Povolení k zabezpečení objektu po požáru
Je třeba získat povolení k provedení nezbytných prací
Zabezpečení objektu
Je třeba torza objektu zabezpečit, ostatní odbourat a uklidit
Získání vyjádření MÚ Špindlerův Mlýn ke Studii Petrovky
MÚ Špindlerův Mlýn vydal souhlasné stanovisko
Vyjádření ostatních stran, například památkářů
Je naplánována schůzka s památkáři
Zahájení správního řízení MÚ Vrchlabí
Vyjádření k podané dokumentaci
Podání dokumentace k vyjádření na dotčené orgány
Podáno
Prodloužení lhůty k vyjádření
Žádost od NPÚ ú.o.p. Josefov o prodloužení termínu k vyjádření.
Stanovisko Telefonica O2
Získat souhlasné stanovisko
Stanovisko Povodí Labe
Získat souhlasné stanovisko
Stanovisko ČEZ
Získat souhlasné stanovisko
Stanovisko HZS
Získat souhlasné stanovisko - aktuálně je nutné zapracovat požadované změny (evakuační výtah)
Stanovisko KRNAP
Získat souhlasné stanovisko
Stanovisko KRNAP
Získat souhlasné stanovisko ČOV
Stanovisko MÚ Špindlerův Mlýn
Získat souhlasné stanovisko ČOV
Stanovisko KRNAP
Získat souhlasné stanovisko pro vrty TČ
Stanovisko HS Trutnov
Získat souhlasné stanovisko pro Wellness
Stanovisko HS Trutnov
Získat souhlasné stanovisko komunální hygienu a hygienu výživy.
Správní řízení MÚ Vrchlabí
Výzva k seznámení se s podklady na MÚ Vrchlabí - podklad od ÚOP Josefov.
Vyjádření NPÚ Josefov
Písemné vyjádření organizace státní památkové péče
Vyjádření Snowy Chalet
Písemné vyjádření Snowy Chalet ke stanovisku NPÚ
upravený půdorys 1.NP a hmota objektu.
MÚ Vrchlabí
Přerušení řízení MÚ Vrchlabí - žádost o další doplnění podkladů.
Jednání na NPÚ Josefov
Zápis z jednání na NPÚ Josefov, další úpravy řešení 1.NP a hmoty objektu.
Podklady Snowy Chalet pro MÚ Vrchlabí a NPÚ Josefov
Zapracované požadované a dohodnuté změny z jednání na NPÚ Josefov
MÚ Vrchlabí
Stavební povolení na ČOV
Schůzka MÚ Vrchlabí a NPÚ Josefov
Zápis z jednání, odsouhlasené půdorysné řešení, hmota objektu a provedení fasády objektu.
Snowy Chalet
Zapracování odsouhlasených změn do DSP. Podáno na MÚ Vrchlabí
MÚ Vrchlabí a NPÚ Josefov
Vydání závazného stanoviska k upravené dokumentaci.
KRNAP
Smlouva o souhlasu s provedením stavby.
ČEZ
Smlouva o smlouvě budoucí o  realizaci přeložky distribučního zařízení.
MÚ Špindlerův Mlýn
Uzavření smlouvy o dočasném užívání silničního tělesa včetně výpočtu příslušné úhrady.
Stanovisko HZS
Získat souhlasné stanovisko.
MÚ Špindlerův Mlýn
MÚ Špindlerův Mlýn
Zahájení řízení k vydání stavebního povolení
Žádosti DOSS a ostatní
Přehledový dokument - Žádosti o vyjádření k dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro vodoprávní řízení (objekt ČOV)
Žádost o stavební povolení
Stavební povolení nabylo právní moci
Stavba povolena
Stavba povolena
Zahájení výběru dodavatele
Podklady.
Vybrán dodavatel
Společnost STAS s.r.o. Vrchlabí
Žádost o vydání závazného stanoviska k zahájení stavby
07.03.2016
Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodnutí k vydání závazného stanoviska k zahájení stavby
Vydáno rozhodnutí
Stavba zahájena
05/2016
Stavba zahájena
Harmonogram stavby
Fotografie stavby
Letecký pohled
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
MÚ Vrchlabí a NPÚ Josefov
KD na stavbě
Fotografie stavby
Letecký pohled
Fotografie stavby
Krnap
Kontrola výskytu - Zvonek Český
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Letecký pohled
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Letecký pohled
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Realizace je vzhledem ke klimatickým podmínkám přerušena.
Fotografie stavby
Realizace je vzhledem ke klimatickým podmínkám přerušena.
Fotografie stavby
Realizace byla obnovena.
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Letecký pohled
Stav stavby
S ohledem na umístění stavby na vrcholcích Krkonoš nebylo možné ponechat klasické oplocení staveniště jako v běžných podmínkách, neboť by bylo působením větru a sněhu i při sebedokonalejším zabezpečí poničeno. Oplocení zasypané pod sněhem by pak ohrožovalo lyžaře a ostatní návštěvníky lokality. Raději tedy bylo přistoupeno k jeho odstranění a eliminaci všech potenciálně nebezpečných míst v prostoru staveniště. Tímto bychom také zároveň chtěli požádat kolemjdoucí návštěvníky, aby i přes učiněná opatření respektovali rozmístěné výstražné cedule a nevstupovali na staveniště ani se nesnažili vnikat do rozestavěných objektů.
Fotografie stavby
Interiér Restaurace
Probíhají přípravné práce na podkladech pro realizaci interiéru restaurace. Dokumentace předložena NPÚ.
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Montuje se nosná konstrukce IIINPA. Osazují se kovové kotvy krovu objektu B. Pracuje se na podkladních betonech IPPA. Nastoupili kameníci a štípají kámen pro obklady fasád.
Fotografie stavby
Montuje se nosná konstrukcece IIINPA a krov. Vyzdívají se příčky a dokončují podkladní betony v IPPA. Kameníci štípou kámen na obklad soklů. Proběhla kontrola stavby za účasti NPÚ. Byly předjednány způsoby řešení kamenných obezdívek (kámen/cihla).
Fotografie stavby
Letecký pohled
Montuje se dřevostavba IIINPA. Jsou dokončeny podkladní betony IPPA a příčky v INPB. Vyzdívají se příčky v INPA. Vyrábí se výplně otvorů a prvky fasády.
Fotografie stavby
Letecký pohled
Fotografie stavby
Letecký pohled
V objektu A se montují instalace, betonuje schodiště, obezdívají kamenem sokly. Odstraňují se zjištěné závady díla (překlady, hydroizolace). Probíhá přesazování Zvonku. Připravuje se realizace vrtů TČ (koncem srpna).
Fotografie stavby
Montuje se opláštění fasády objektu A, osazují se dřevěná okna, obezdívají se kamenem sokly. Je zabetonované schodiště a dokončené příčky 1PPA.
Fotografie stavby
Letecký pohled
Fotografie stavby
Letecký pohled
Montuje se obložení fasády, osazují okna a falcuje krytina objektu A, vyzdívá se soklové zdivo. Objekt B se připravuje na omítky. Od září se chystáme na vrty pro TČ.
Fotografie stavby
Montuje se dřevěné obložení fasády, obezdívají se sokly kamenem, provádí se rozvody elektro. V objektu B se stříkají omítky a štípe žula pro obklad fasády. Armuje a betonuje se jímka na ČOV. Bylo vydáno stavební povolení na vrty - nástup techniky 11.09.2017.
Fotografie stavby
Pokládá se PIR izolace střechy obj. A, montují se rozvody TZB. V objektu B se stříkají omítky a štípe žula pro obklad fasády. Armuje a betonuje se jímka na ČOV.
Fotografie stavby
Montuje se dřevěné obložení obj. A, instalují se TZB. Štípe se kámen na obezdívky, pracuje se na vrtech pro TČ. Na obj. B se připravuje betonáž podlah IINP.
Fotografie stavby
Na objektu A se montuje dřevěné obložení fasády, vnitřní příčky, osazuje se tepelná izolace střechy S3, provádí se instalace TZB (elektro, VZT, výtah), pokládá se venkovní schodiště. Pokládá se podlahové vytápění v objektu B a armuje se vana ČOV. Výrazně se zhoršuje počasí, ve čtvrtek opět orkán, teploty kolem 5°C.
Fotografie stavby
Na objektu A se montuje dřevěné obložení fasády, vnitřní příčky, osazuje se tepelná izolace střechy S3, provádí se instalace elektro a VZT, obezdívá se venkovní schodiště. Betonuje se podlahové vytápění v objektu B a  vana ČOV.
Fotografie stavby
Na objektu B se falcuje střešní krytina a jsou zabetonované čisté podlahy. V objektu B se montují rozvody, komíny a příčky. Dokončují se vrty TČ. Betonuje se ČOV. Počasí je nadprůměrně přívětivé.
Fotografie stavby
Pracuje se na dokončení fasády obj. A, osazují se hliníkové dveře obj. B. Je zabetonována stropní deska nad ČOV. Vyklízí se staveniště a odstraňuje oplocení stavby. Napadl sníh, sjízdnost přístupové komunikace je omezená.
Fotografie stavby
Dokončuje se fasáda objektu A. Vyklízí se staveniště a zabezpečují nedokončené konstrukce.
Fotografie stavby
Dokončuje se dřevěná fasáda. Montují se vnitřní příčky.
Fotografie stavby
Pracuje se v interiéru na příčkách. Byly osazeny šambrány I - IINPA. 
Fotografie stavby
Práce jsou prozatím pozastaveny. Připravuje se však sezóna 2018.
Fotografie stavby
Tento týden byly obnoveny práce na interiérových příčkách. Lokálně se vytápí PTB teplomety. Vichřice strhla dočasné kryty na komínových šachtách. Návěj nad budoucí restaurací je již ve výši II.NP.
Fotografie stavby
Montují se interiérové příčky a instaluje rozvod ZTI. 
Fotografie stavby
Letecký pohled
Fotografie stavby
Pracuje se na vnitřních příčkách. Proběhla kontrola návazností přípojných bodů a skutečných rozměrů v kritických místech na vybavení v ubytovací části. 
Fotografie stavby
Probíhají práce na opravách hydroizolací v kotelně a požárně se obkládají ocelové nosné sloupy obvodových stěn. Po 02.04.2018 bude pravděpodobně profrézována příjezdová komunikace (dle počasí).
Fotografie stavby
Byly dokončeny opravy hydroizolací v technické místnosti. Prohrnuje se přístupová cesta. Příští týden bude snad již sjízdná a práce naběhnou naplno.
Fotografie stavby
Letecký pohled
Pokračují práce v interiérech. Reviduje se drenáž za budovou A, opravují se hydroizolace. Vyklízí a odbedňují se prostory ČOV.
Fotografie stavby
Pokračují vnitřní instalace. Natírají se interiérové palubky. Brousí a fungicidem se ošetřují stropní pohledové prvky v objektu B. Uklízí se objekty i staveniště. Odváží se odpad.
Fotografie stavby
Brousí a natírají se interiérové palubky a trámy. Montují se rozvody TZB. Pracuje se na montovaných příčkách. Štípe se obkladový kámen pro sokly. Přizdívají se dodatečné hydroizolace technické místnosti.
Fotografie stavby
Montují se rozvody TZB a vnitřní dřevěné obklady. Štípe se kámen na sokly a připravuje se tepelná izolace stěn.
Stavbu v noci na 06.06.2018 navštívili lupiči. Zmizely měděné plechy (neosazené), trubky pro TČ, drobné nářadí.
Fotografie stavby
Letecký pohled
Pokračují práce na vnitřních rozvodech TZB a dřevěných obkladech. Kameníci připravují žulu na obklady fasády B.
Stavbu opět navštívili lupiči. Tentokrát odnesli drobné nářadí a klempířský materiál z objektu A. Připraven online monitoring a jsou osazeny fotopasti (naše i PČR).
Pokračují práce na vnitřních rozvodech TZB a dřevěných obkladech. Kameníci obezdívají žulou objekt B. Zapojují se vrty TČ.
Fotografie stavby
Osazuje se vytápěná podlaha v suchých skladbách. Montují se dřevěné obklady. Vyzdívají se žulové obezdívky. Je osazeno nové trafo, zatím bez zapojení. Pracuje se na přípravě wellness. Probíhají zednické práce. Montují se vnitřní dřevěné obklady, připravují se stěrkové izolace pod keramické obklady, vyzdívají se žulové obezdívky, probíhají zednické práce v suterénu.
Fotografie stavby
Letecký pohled
Montují se vnitřní dřevěné a keramické obklady. Obezdívá se žulou objekt B. Na všech objektech se dokončují omítky. Montují se vnitřní dřevěné a keramické obklady. Obezdívá se žulou objekt B. Probíhají zednické práce v IPPA a objektu C. Pracuje se na přípravě interiérů a wellness.
O víkendu 07-08.07.2018 byla stavba opět vykradena, z obou budov odcizeny Cu žlaby, svody, poškozena měděná střešní krytina, zcizeno nářadí uvnitř budovy. Datové karty ve fotopastích a kamerách zničeny. Vyšetřuje PČR.
Stavba je nyní opatřena venkovním zabezpečovacím systém s napojením na PCO.
Fotografie stavby
Překládá se střešní krytina na hlavní střeše obj. A. Betonují se podlahy, vyzdívají žulové obezdívky obj. B, stavebně se dokončuje obj. C. Montují se SDK podhledy a vzduchotechnika v restauraci.
Pracuje se na přípravě pizzapece a kachlových kamen ve IIINPA.
Fotografie stavby
Překládá se střešní krytina na  obj. A i B. Vyzdívají se žulové obezdívky, montují se SDK podhledy a vzduchotechnika v restauraci. Zahajují se konečné terénní úpravy. Kompletují se kotelny.
Fotografie stavby
Obkládají se sociální zařízení. Osazují se rozvody pro kuchyň. Překládá se střešní krytina na  obj. A i B. Vyzdívají se žulové obezdívky a dozdívky v 1PPA. Probíhají konečné terénní úpravy a připravuje se podloží komunikací. Kompletují se kotelny.
Fotografie stavby
Pokládají se dlažby v soc. zařízeních a natahují štuky. Kompletuje se hlavní technická místnost, ČOV je již připravena k provozu. Pokládají se venkovní dlažby a dokončují terénní úpravy. Temperují se oba objekty. Je položena betonová podlaha a osazen provětrávaný strop v kuchyni. Dokončuje se střešní krytina na  obj. A i B.
Fotografie stavby
Pokládají se dlažby v soc. zařízeních a natahují štuky. Kompletuje se vodárna a rozvody elektro. Dokončují se komunikace.
Fotografie stavby
Pokládají se dlažby v soc. zařízeních. Kompletuje se voda a elektro. Dokončují se komunikace a terénní úpravy.
Po extérmní vichřici 30.10.2018 (strhla kompletně střechu na Martinovce a část střechy na Špindlerově Boudě) došlo k poškození krytiny na budově A. Kotvení vydrželo, ale vlivem extrémního sání a vibrací byl plech na několika místech roztržen a cca. 60% plochy vzduto. Přeložení, spojené s dalšími úpravami odolnosti, bude možné až na jaře. Do té doby bude dočasně, ale dostatečně zajištěno.
Fotografie stavby
Letecký pohled
Fotografie stavby
Osazují se kompletace. Pokládají se vnitřní dlažby.
Fotografie stavby
Osazují se kompletace. Pokládají se vnitřní dlažby. Osazují se žlaby v kuchyni. Vyrábí se prvky interiérů. Vyrábí se polotovary interiérů.
Fotografie stavby
Pokračují vnitřní práce na kompletacích a obkladech. Vyrábí se prvky interiérů. Příjezdová komunikace je již nesjízdná.
Fotografie stavby
Po vánoční ostávce nabíhají stavební práce. Kompletuje se silno i slaboproudé elektro, probíhají zednické práce. Probíhá výroba truhlářských prvků. Sněhu je v letošním roce vírazně víc, než by se nám pro práce hodilo.
Chceme naši Petrovku postavit a dokončit.
31.12.2019

Fáze výstavby

PEB_SP_stavba_povolena001.jpg
Naším záměrem je dokončit realizaci do 31.12.2019. Předpokládané investiční náklady jsou odhadovány na 120.000.000,- Kč. Při realizaci budeme výhradně používat současné technologie a vysoce kvalitní materiály, které jsou vhodné a obvyklé do podmínek hřebenů Krkonoš (kombinace kamene, dřeva a měděné patinované střešní krytiny). Pokud to klimatické podmínky dovolí zahájíme ve IV.Q 2015 úpravy vedení VVN a trafostanice.
O dalším postupu a vývoji Vás budeme pravidelně informovat.
S úctou.
Martin Havlík
Snowy Chalet

Fáze získání stavebního povolení

Získali jsme stavební povolení, které 29.9.2015 nabylo právní moci -  20150930 (Stav ke dni).
Dokumentace ke stavebnímu povolení:

Upravená a Odsouhlasená verze STUDIE

PEB_VIZU_new_zak_06.jpg    PEB_VIZU_new_zak_08.jpg
PEB_VIZU_new_zak_09.jpg    PEB_VIZU_new_zak_10.jpg
PEB_VIZU_new_zak_07.jpg    PEB_VIZU_new_zak_12.jpg