Harmonogram

Popis
Datum
Zadání
Stav
Návrh řešení zajištění objektu  po požáru
Je třeba zajistit celkové zajištění lokality PTB.
Inženýrskogeologický průzkum objektu
Pro další postup prací je nutno zajistit inženýrskogeologický průzkum
Povolení k zabezpečení objektu po požáru
Je třeba získat povolení k provedení nezbytných prací
Zabezpečení objektu
Je třeba torza objektu zabezpečit, ostatní odbourat a uklidit
Získání vyjádření MÚ Špindlerův Mlýn ke Studii Petrovky
MÚ Špindlerův Mlýn vydal souhlasné stanovisko
Vyjádření ostatních stran, například památkářů
Je naplánována schůzka s památkáři
Zahájení správního řízení MÚ Vrchlabí
Vyjádření k podané dokumentaci
Podání dokumentace k vyjádření na dotčené orgány
Podáno
Prodloužení lhůty k vyjádření
Žádost od NPÚ ú.o.p. Josefov o prodloužení termínu k vyjádření.
Stanovisko Telefonica O2
Získat souhlasné stanovisko
Stanovisko Povodí Labe
Získat souhlasné stanovisko
Stanovisko ČEZ
Získat souhlasné stanovisko
Stanovisko HZS
Získat souhlasné stanovisko - aktuálně je nutné zapracovat požadované změny (evakuační výtah)
Stanovisko KRNAP
Získat souhlasné stanovisko
Stanovisko KRNAP
Získat souhlasné stanovisko ČOV
Stanovisko MÚ Špindlerův Mlýn
Získat souhlasné stanovisko ČOV
Stanovisko KRNAP
Získat souhlasné stanovisko pro vrty TČ
Stanovisko HS Trutnov
Získat souhlasné stanovisko pro Wellness
Stanovisko HS Trutnov
Získat souhlasné stanovisko komunální hygienu a hygienu výživy.
Správní řízení MÚ Vrchlabí
Výzva k seznámení se s podklady na MÚ Vrchlabí - podklad od ÚOP Josefov.
Vyjádření NPÚ Josefov
Písemné vyjádření organizace státní památkové péče
Vyjádření Snowy Chalet
Písemné vyjádření Snowy Chalet ke stanovisku NPÚ
upravený půdorys 1.NP a hmota objektu.
MÚ Vrchlabí
Přerušení řízení MÚ Vrchlabí - žádost o další doplnění podkladů.
Jednání na NPÚ Josefov
Zápis z jednání na NPÚ Josefov, další úpravy řešení 1.NP a hmoty objektu.
Podklady Snowy Chalet pro MÚ Vrchlabí a NPÚ Josefov
Zapracované požadované a dohodnuté změny z jednání na NPÚ Josefov
MÚ Vrchlabí
Stavební povolení na ČOV
Schůzka MÚ Vrchlabí a NPÚ Josefov
Zápis z jednání, odsouhlasené půdorysné řešení, hmota objektu a provedení fasády objektu.
Snowy Chalet
Zapracování odsouhlasených změn do DSP. Podáno na MÚ Vrchlabí
MÚ Vrchlabí a NPÚ Josefov
Vydání závazného stanoviska k upravené dokumentaci.
KRNAP
Smlouva o souhlasu s provedením stavby.
ČEZ
Smlouva o smlouvě budoucí o  realizaci přeložky distribučního zařízení.
MÚ Špindlerův Mlýn
Uzavření smlouvy o dočasném užívání silničního tělesa včetně výpočtu příslušné úhrady.
Stanovisko HZS
Získat souhlasné stanovisko.
MÚ Špindlerův Mlýn
MÚ Špindlerův Mlýn
Zahájení řízení k vydání stavebního povolení
Žádosti DOSS a ostatní
Přehledový dokument - Žádosti o vyjádření k dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro vodoprávní řízení (objekt ČOV)
Žádost o stavební povolení
Stavební povolení nabylo právní moci
Stavba povolena
Stavba povolena
Zahájení výběru dodavatele
Podklady.
Vybrán dodavatel
Společnost STAS s.r.o. Vrchlabí
Žádost o vydání závazného stanoviska k zahájení stavby
07.03.2016
Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodnutí k vydání závazného stanoviska k zahájení stavby
Vydáno rozhodnutí
Stavba zahájena
05/2016
Stavba zahájena
Harmonogram stavby
Fotografie stavby
Letecký pohled
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
MÚ Vrchlabí a NPÚ Josefov
KD na stavbě
Fotografie stavby
Letecký pohled
Fotografie stavby
Krnap
Kontrola výskytu - Zvonek Český
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Letecký pohled
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Letecký pohled
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Realizace je vzhledem ke klimatickým podmínkám přerušena.
Fotografie stavby
Realizace je vzhledem ke klimatickým podmínkám přerušena.
Fotografie stavby
Realizace byla obnovena.
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Letecký pohled
Stav stavby
S ohledem na umístění stavby na vrcholcích Krkonoš nebylo možné ponechat klasické oplocení staveniště jako v běžných podmínkách, neboť by bylo působením větru a sněhu i při sebedokonalejším zabezpečí poničeno. Oplocení zasypané pod sněhem by pak ohrožovalo lyžaře a ostatní návštěvníky lokality. Raději tedy bylo přistoupeno k jeho odstranění a eliminaci všech potenciálně nebezpečných míst v prostoru staveniště. Tímto bychom také zároveň chtěli požádat kolemjdoucí návštěvníky, aby i přes učiněná opatření respektovali rozmístěné výstražné cedule a nevstupovali na staveniště ani se nesnažili vnikat do rozestavěných objektů.
Fotografie stavby
Interiér Restaurace
Probíhají přípravné práce na podkladech pro realizaci interiéru restaurace. Dokumentace předložena NPÚ.
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Fotografie stavby
Montuje se nosná konstrukce IIINPA. Osazují se kovové kotvy krovu objektu B. Pracuje se na podkladních betonech IPPA. Nastoupili kameníci a štípají kámen pro obklady fasád.
Fotografie stavby
Montuje se nosná konstrukcece IIINPA a krov. Vyzdívají se příčky a dokončují podkladní betony v IPPA. Kameníci štípou kámen na obklad soklů. Proběhla kontrola stavby za účasti NPÚ. Byly předjednány způsoby řešení kamenných obezdívek (kámen/cihla).
Fotografie stavby
Letecký pohled
Montuje se dřevostavba IIINPA. Jsou dokončeny podkladní betony IPPA a příčky v INPB. Vyzdívají se příčky v INPA. Vyrábí se výplně otvorů a prvky fasády.
Fotografie stavby
Letecký pohled
Fotografie stavby
Letecký pohled
V objektu A se montují instalace, betonuje schodiště, obezdívají kamenem sokly. Odstraňují se zjištěné závady díla (překlady, hydroizolace). Probíhá přesazování Zvonku. Připravuje se realizace vrtů TČ (koncem srpna).
Fotografie stavby
Montuje se opláštění fasády objektu A, osazují se dřevěná okna, obezdívají se kamenem sokly. Je zabetonované schodiště a dokončené příčky 1PPA.
Fotografie stavby
Letecký pohled
Fotografie stavby
Letecký pohled
Montuje se obložení fasády, osazují okna a falcuje krytina objektu A, vyzdívá se soklové zdivo. Objekt B se připravuje na omítky. Od září se chystáme na vrty pro TČ.
Fotografie stavby
Montuje se dřevěné obložení fasády, obezdívají se sokly kamenem, provádí se rozvody elektro. V objektu B se stříkají omítky a štípe žula pro obklad fasády. Armuje a betonuje se jímka na ČOV. Bylo vydáno stavební povolení na vrty - nástup techniky 11.09.2017.
Fotografie stavby
Pokládá se PIR izolace střechy obj. A, montují se rozvody TZB. V objektu B se stříkají omítky a štípe žula pro obklad fasády. Armuje a betonuje se jímka na ČOV.
Fotografie stavby
Montuje se dřevěné obložení obj. A, instalují se TZB. Štípe se kámen na obezdívky, pracuje se na vrtech pro TČ. Na obj. B se připravuje betonáž podlah IINP.
Fotografie stavby
Na objektu A se montuje dřevěné obložení fasády, vnitřní příčky, osazuje se tepelná izolace střechy S3, provádí se instalace TZB (elektro, VZT, výtah), pokládá se venkovní schodiště. Pokládá se podlahové vytápění v objektu B a armuje se vana ČOV. Výrazně se zhoršuje počasí, ve čtvrtek opět orkán, teploty kolem 5°C.
Fotografie stavby
Na objektu A se montuje dřevěné obložení fasády, vnitřní příčky, osazuje se tepelná izolace střechy S3, provádí se instalace elektro a VZT, obezdívá se venkovní schodiště. Betonuje se podlahové vytápění v objektu B a  vana ČOV.
Fotografie stavby
Na objektu B se falcuje střešní krytina a jsou zabetonované čisté podlahy. V objektu B se montují rozvody, komíny a příčky. Dokončují se vrty TČ. Betonuje se ČOV. Počasí je nadprůměrně přívětivé.
Fotografie stavby
Pracuje se na dokončení fasády obj. A, osazují se hliníkové dveře obj. B. Je zabetonována stropní deska nad ČOV. Vyklízí se staveniště a odstraňuje oplocení stavby. Napadl sníh, sjízdnost přístupové komunikace je omezená.
Fotografie stavby
Dokončuje se fasáda objektu A. Vyklízí se staveniště a zabezpečují nedokončené konstrukce.
Fotografie stavby
Dokončuje se dřevěná fasáda. Montují se vnitřní příčky.
Fotografie stavby
Pracuje se v interiéru na příčkách. Byly osazeny šambrány I - IINPA. 
Fotografie stavby
Práce jsou prozatím pozastaveny. Připravuje se však sezóna 2018.
Chceme naši Petrovku postavit a dokončit.
31.12.2019

Fáze výstavby

PEB_SP_stavba_povolena001.jpg
Naším záměrem je dokončit realizaci do 31.12.2019. Předpokládané investiční náklady jsou odhadovány na 120.000.000,- Kč. Při realizaci budeme výhradně používat současné technologie a vysoce kvalitní materiály, které jsou vhodné a obvyklé do podmínek hřebenů Krkonoš (kombinace kamene, dřeva a měděné patinované střešní krytiny). Pokud to klimatické podmínky dovolí zahájíme ve IV.Q 2015 úpravy vedení VVN a trafostanice.
O dalším postupu a vývoji Vás budeme pravidelně informovat.
S úctou.
Martin Havlík
Snowy Chalet

Fáze získání stavebního povolení

Získali jsme stavební povolení, které 29.9.2015 nabylo právní moci -  20150930 (Stav ke dni).
Dokumentace ke stavebnímu povolení:

Upravená a Odsouhlasená verze STUDIE

PEB_VIZU_new_zak_06.jpg    PEB_VIZU_new_zak_08.jpg
PEB_VIZU_new_zak_09.jpg    PEB_VIZU_new_zak_10.jpg
PEB_VIZU_new_zak_07.jpg    PEB_VIZU_new_zak_12.jpg